Platomin toiminnan peruskivenä ovat ammattitaitoiset ja motivoituneet työntekijät.

Platomin asiantuntijoilla on monipuolinen osaaminen eri tekniikan alueilta, yhteisenä nimittäjänä ydinvoimatekniikka. Osaaminen yhdistettynä vastuullisuuteen, rohkeuteen tarttua haasteisiin ja kunnianhimoon suoriutua aina vaan haastavimmista kokonaisuuksista tekee Platomista ja platomilaisista ainutlaatuisia.

Platom suunnittelee ja toimittaa ydinteknisiä laitteita ja järjestelmiä ydinvoimalaitoksille sekä ydinpolttoaineketjun toimijoille. Toimintatapamme perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa hankkeen esisuunnitteluvaiheesta käyttöönottoon ja käyttöön saakka. Toimituskokonaisuus kattaa vaatimusten hallinnan, suunnittelun, valmistuksen, testauksen sekä asennuksen ja käyttöönoton. Onnistumisen taustalla on pitkä kokemus ydinlaitetoimituksista sekä korkeatasoinen laatuosaaminen, joka perustuu ISO 9001 sekä NQA-1 standardien parhaisiin käytäntöihin.

Platom on toimittanut laitteita ja järjestelmiä muun muassa:

 • Polttoaineen käsittelyyn: Siirto-, nosto- kuljetus- ja tarkastelujärjestelmät.
 • Radioaktiivisen jätteen käsittelyyn: Nestemäisten ja kiinteiden jätteiden keräys-, lajittelu-, siirto-, pakkaus- ja vastaanottojärjestelmät.
 • Dekontaminointiin: Puhdistuslaitteet ja järjestelmät.
 • Näytteenottoon: Ydinvoimalaitoksen prosessiveden näytteenottolaitteet ja järjestelmät.
 • UF6-käsittelyyn: Siirto-, syöttö- ja näytteenottoautoklaavit.

Platom tarjoaa teollisuuden prosesseille mallinnus-, simulointi- ja analyysipalveluita, joiden avulla voidaan arvioida prosessien toimintaa. Mallinnukset ja analyysit ovat erityisen hyödyllisiä niissä tapauksissa, joissa prosessiin on suunniteltu muutostyö tai modernisointi, ja prosessin omistaja haluaa nähdä muutoksen vaikutuksen tuotantoon tai turvallisuuteen. Mallinnuksen ja simuloinnin avulla voidaan nähdä muutoksen vaikutukset mallissa ennen varsinaisen muutostyön tekemistä. Analysoimalla tuloksia voidaan optimoida muutostyötä tai modernisointia siten, että ongelmat vältetään ja muutoksen tuomat hyödyt maksimoidaan.

Tärkein prosessimallinnuksen sovelluskohde on ydinvoimalaitoksen turvallisuusanalyysit. Ydinvoimalaitokselle on tehtävä suuri joukko turvallisuusanalyysejä YVL-ohjeiden osoittamilla oletuksilla. Näillä turvallisuusanalyyseillä osoitetaan, että ydinvoimalaitos voidaan ajaa hallitusti turvalliseen tilaan kaikissa odotettavissa olevissa käyttöhäiriöissä, oletetuissa onnettomuuksissa ja oletettujen onnettomuuksien laajennuksissa.

Platomin tarjoamiin prosessimallinnus- ja analyysipalveluihin kuuluvat:

 • Teollisuusprosessien termohydrauliset tasapainotilamallit, dynaamiset mallit, ja transienttimallit APROS-ohjelmistolla.
 • Automaatiojärjestelmien mallit APROS-ohjelmistolla.
 • Virtauslaskennalliset mallit CFD-laskennalla.
 • Partikkelifysikaaliset laskennat MCNP-koodilla.

Platom tuottaa elinkaaripalveluita teollisuudelle. Platomin asiantuntijatiimissä on osaajia monelta eri osa-alueelta, jotka pystyvät yhteistuumin tukemaan teollisuuslaitoksia kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Esimerkkejä elinkaaren eri vaiheissa tuotetuista palveluista:

 • Suunnittelu, rakennus ja käyttöönotto: radioaktiivisen jätteen käsittelysuunnitelmat, ikääntymisenhallintaohjelmat, alustavat turvallisuusarviot.
 • Käytön aikana: projektien resurssituki, modernisointiprojektit, esiselvitystyöt, ikääntymisarviot.
 • Käytöstäpoisto: purkusuunnittelu, purkujätteen käsittelyvaihtoehtojen kartoitukset.

Platomin luvitus- ja kelpoistustiimi toimii tukena vaatimuspainotteisissa toimintaympäristöissä. Vaativat teollisuusstandardit ja viranomaismääräykset aiheuttavat yleensä huomattavia lisätöitä ja lisäkustannuksia projekteissa, jotka vaativat luvitusta tai kelpoistusta. Platomin asiantuntijat tuntevat teollisuuden standardit ja vaatimukset, ja heidän avullaan voidaan varmistaa korkealaatuisen, vaatimusten mukaisen dokumentaation tuotanto.

Säteilyturvakeskuksen (STUK) määritelmän mukaan kelpoistuksella tarkoitetaan prosessia, jonka avulla osoitetaan kyky täyttää määritellyt vaatimukset. Kelpoistusprosessin avulla on tarkoitus osoittaa, että järjestelmät, rakenteet ja laitteet sopivat käyttötarkoitukseensa sekä täyttävät kaikki niille asetetut vaatimukset (ml. laatu-, toiminnalliset ja ei-toiminnalliset vaatimukset). Lisäksi kelpoistusprosessin avulla tunnistetaan prosessin aikana tuotettavat viranomaisaineistot sekä tarvittavat tarkastukset.

Ydinenergian käyttöä koskevat turvallisuusvaatimukset esitetään STUK:n ydinturvallisuusohjeissa eli YVL-ohjeissa. YVL-ohjeet määrittävät mm. viranomaiselle toimitettavien tarkastusaineistojen sisällön ja toimitusaikataulun sekä erilaiset tarvittavat tarkastukset (ml. rakennetarkastukset ja tehdastestit). STUK valvoo luvanhaltijan/hakijan toimintaa luvitusaineistojen tarkastamisen sekä tarkastusten kautta.

Platomin asiantuntijat tuntevat sekä YVL-ohjeiden että teollisuuden standardien vaatimukset, ja heidän avullaan voidaan varmistaa korkealaatuisen, vaatimustenmukaisen dokumentaation tuottaminen riittävän ajoissa. Platomin luvitus- ja kelpoistustiimi voi toimia tukena vaatimuspainotteisissa toimintaympäristöissä.

Standardien ja viranomaismääräysten aiheuttamat mahdolliset lisäkulut ja aikataulujen venymiset voidaan minimoida Platomin luvitus- ja kelpoistustiimin avulla. Vähennämme aikaa ja rahaa, jota asiakkaidemme tarvitsee sijoittaa olennaisten standardien ja vaatimusten opiskeluun ja sisäistämiseen, varsinkin jos kyseessä on yksittäinen projekti.