Platom on suomalainen perheyritys, jonka asiakkaina ovat ydinvoima-alan toimijat Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Rekisteri työnhakijoista

Rekisterin nimi:
Rekrytoinnin henkilöhallinnon rekisteri

Rekisterinpitäjä:
Tietosuojalain mukainen rekisteripitäjä on Platom Oy. Yritys vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterin yhteystiedot:
Platom Oy, Jääkärinkatu 33, 50130 Mikkeli

Yhteyshenkilö:
Ville Kakkonen, s-posti: ville.kakkonen@platom.fi

Henkilötietojen käsittely

Työnhakijarekisteriin kerätään tietoja työnhakijoista, tiedot ovat tarpeen rekrytoinnissa sekä työsuhteen luomisessa. Vain tietoja, joita itse annat, kerätään rekisteriin, joten kerääminen perustuu työnhakijan omaan suostumukseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään työnhakijan soveltuvuuden arviointiin sekä avoinna olevien työtehtävien täyttämiseen.

Kerättävät henkilötiedot

Työhakemuksessa (CV) olevat tiedot kerätään rekisteriin (tietokantaan), näihin kuuluu esim. nimi ja yhteystiedot, koulutustausta ja aiemmat työkokemukset. Myös henkilön itse kertomia taustatietoja voidaan kerätä rekisteriin.
Henkilötietoja voidaan myös täydentää jälkeenpäin työnhakijan suostumuksella esim. työhaastattelussa esiin tulleiden asioiden suhteen.

Työhakemukset voi olla paperisessa taikka sähköisessä muodossa. Työhakemuksia voidaan kerätä myös kotisivuilla olevien kanavien kautta.

Henkilötietojen luovutus

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yrityksen sisällä eri osastojen välillä vain niille henkilöille, jotka käsittelevät työhakemuksia.

Asiakasprojekteissa ja vastaavissa toimeksiannoissa henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin esim. tarjousvaiheessa. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman hakijan suostumusta.

Työnhakijarekisterin huolto- ja ylläpitotehtävissä toimivilla on pääsy työnhakijarekisterin henkilötietoihin siinä määrin, kuin se huolto- ja ylläpitotehtävien kannalta on tarpeellista.

Tietojasi ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakassuhteen tai toimeksiannon toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin varmistetaan työnhakijalta lupa henkilötietojen edelleen luovutukseen.

Henkilötietojen säilytys

Työhakemukseesi liittyviä tietoja säilytetään vuoden verran hakemuksen saapumisesta.

Mikäli hakemus johtaa työsuhteeseen, työsuhteen kannalta oleelliset tiedot siirretään työntekijärekisteriin.

Henkilötietojen tietosuoja

Kaikilla yrityksen työntekijöillä on salassapitosopimus allekirjoitettu työsopimuksen yhteydessä.
Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla tehtäviensä puolesta on oikeus käsitellä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

Varmuuskopiot sijaitsevat erillisessä järjestelmässä, johon pääsy on vain ylläpitoon nimetyillä henkilöillä.

Manuaalinen aineisto (paperiset dokumentit) voidaan säilyttää tarpeen mukaan lukitussa tilassa, johon pääsy on vain erikseen oikeuden saaneella henkilöllä.
Yleensä manuaalinen aineisto muutetaan sähköiseen muotoon ja siirretään järjestelmässä olevaan tietokantaan. Manuaalinen aineisto tuhotaan vaatimusten mukaisessa asiakirjasilppurissa käsittelyn jälkeen.

Sinun oikeutesi annettuihin henkilötietoihin

-Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja sinusta on tallennettu rekisteriin.
-Oikeus vaatia, että virheellisiä tietoja muutetaan tai, että tietoja täydennetään.
-Halutessasi sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista.

Jos haluat tehdä tarkastus- ja/tai oikaisupyynnön tai vaadit tietojasi poistettavaksi, tulee sinun lähettää kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti, sekä omakätisesti allekirjoitettuna haluamasi pyyntö osoitteeseen:
Platom Oy, Jääkärinkatu 33, 50130 Mikkeli.

Lisätietoja saat tarvittaessa rekisterinpitäjältä.